Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że w okresie od dnia 01 września 2020r. do 15 września 2020r. można składać w  Zespole Obsługi Szkół  i Przedszkoli w Baranowie  w godzinach 830  - 1530  (budynek Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 16, tel. 29 7616562) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2020/2021. Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb  społecznych, którzy mogą składać wnioski do 15 października 2020r.

 

             Stypendium szkolne przyznawane będzie decyzją administracyjną w dwóch transzach: od września 2020r. do grudnia 2020r. i od stycznia 2021r. do czerwca 2021r., a w przypadku kolegiów pracowników służb  społecznych od października 2020r. do grudnia 2020r. i od stycznia.2021r. do 30 czerwca 2021r.

Zgodnie z art.90b ust.3 z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tj.Dz.U. z 2020r. poz.1327) pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:

  1. uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie gminy Baranowo
  2. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia
  3. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł netto na osobę w rodzinie (art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r). Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art.8 ust.3-13 w/w ustawy. Do dochodów nie wlicza się świadczeń z Programu 500+. Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Baranowo.

Rodziną w rozumieniu art.6 pkt.14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj.Dz.U.z2019r.,poz.1507 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla ucznia są dochody netto uzyskane w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku czyli przy składaniu wniosku w podstawowym terminie ustawowym – są to dochody uzyskane w sierpniu 2020r.