Na terenie gminy Baranowo zgodnie z opracowanym programem usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2015-2032 zostało zinwentaryzowanych 494 454,00 m2 płyt azbestowych co stanowi 6 427,9 ton. Całkowity koszt odbioru, transportu i utylizacji płyt azbestowych zinwentaryzowanych na terenie gminy wynosi 14 833 620 złotych.
W październiku 2019 roku, w ramach pierwszego w tym roku naboru wniosków na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, zutylizowano 87,31 ton azbestu zebranego od mieszkańców Gminy Baranowo
W czerwcu 2019 roku został ogłoszony drugi nabór wniosków i w lipcu 2019 roku Gmina Baranowo złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie utylizacji azbestu w ilości 54,2 ton.
W ramach zapytania o cenę wyłoniono firmę CENTROBUD CENTRALA Sp. z o.o. , S-ka Komandytowa z siedzibą w Makowie Mazowieckim do odbioru, transportu i utylizacji azbestu.
Ogólny koszt utylizacji 54,2 ton płyt azbestowych wyniósł 17 614,99 złotych.
Na ww. zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 17 614,99 zł stanowiące 100 % kosztu kwalifikowanego brutto zadania. W terminie do 29 listopada 2019 r. w/w firma odebrała płyty azbestowe od mieszkańców gminy zgodnie z wykazem przedłożonym przez Urząd Gminy i zutylizowała na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Podsumowując w 2019 roku zutylizowano łącznie 137,91 ton płyt azbestowych. Ogólny koszt przedsięwzięcia wyniósł 42 644,11 zł, z czego na kwotę 35 135, 37 zł gmina Baranowo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast 7 508,74 zł stanowiły środki własne Gminy Baranowo.

Przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Dzięki aktywności gminy mieszkańcy mogą nie tylko pozbyć się eternitu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale także otrzymać potwierdzenie jego przekazania do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.
Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków przez mieszkańców którzy posiadają zdjęty eternit lub dokonają wymiany dachu do końca 30 września 2020 r. zostaną przesłane sołtysom wsi oraz zamieszczone na stronie internetowej w miesiącu styczeń 2020 r.