WFISiGWNa terenie gminy Baranowo zgodnie z opracowanym programem usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2015-2032 zostało zinwentaryzowanych 494 454,00 m2 płyt azbestowych co stanowi 6 427,9 ton. Całkowity koszt odbioru, transportu i utylizacji płyt azbestowych zinwentaryzowanych na terenie gminy wynosi 14 833 620 złotych.

Wiosną 2020 roku Gmina Baranowo złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie utylizacji azbestu w ilości 144,02 ton.
Na taką ilość mieszkańcy gminy złożyli wnioski do Urzędu Gminy na odbiór płyt azbestowych. W ramach zapytania o cenę wyłoniono firmę CENTROBUD CENTRALA Sp. z o.o., S-ka Komandytowa z siedzibą w Makowie Mazowieckim do odbioru transportu i utylizacji azbestu.
Ostatecznie od mieszkańców gminy odebrano 134,3 ton azbestu. Ogólny koszt utylizacji 134,3 ton płyt azbestowych wyniósł 47 005,00 złotych.
Na ww. zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w pełnej kwocie, czyli 47 005,00 zł.
W terminie do 30 września 2020 r. w/w firma odebrała płyty azbestowe od mieszkańców gminy zgodnie z wykazem przedłożonym przez Urząd Gminy i zutylizowała na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców. Dzięki aktywności gminy mieszkańcy mogą nie tylko pozbyć się eternitu bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ale także otrzymać potwierdzenie jego przekazania do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.
Szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków przez mieszkańców którzy posiadają zdjęty eternit lub dokonają wymiany dachu do końca 30 września 2021 r. zostaną przesłane sołtysom wsi oraz zamieszczone na stronie internetowej w miesiącu styczeń 2021 r.