„Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie pożyczki, w kwocie 1.960.413,72 zł www.wfosigw.pl