Platak - ulotka informacyjna dotycząca nowych standardów selektywnego zbierania odpadów w Gminie Baranowo od dnia 01.01.2018 r.

 

„Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo” dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w formie pożyczki, w kwocie 1.960.413,72 zł www.wfosigw.pl

Co to jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i gdzie się znajduje? Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy Gminy Baranowo mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne.  Dla gminy Baranowo, zaplanowano punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych o charakterze stacjonarnym z uwzględnieniem łatwego dostępu do przedmiotowego punktu dla wszystkich mieszkańców.

Początek strony