Projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo” współfinansowany z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-5320/16-00 z dnia 11.06.2018r.
Całkowita wartość projektu: 1.050.143,81 PLN
Środki EFRR: 817.086,76 PLN

Cel bezpośredni Projektu zdefiniowany został jako: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCIENERGETYCZNEJ I ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA OZE DO PRODUKCJI ENERGII W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE BARANOWO” Cel bezpośredni Projektu jest związany z beneficjentami końcowymi, którymi w szczególności będą pracownicy, użytkownicy, interesanci, uczniowie skupieni wokół jednostek organizacyjnych Gminy –Urzędu Gminy i Zespołu Szkół – a także społeczność lokalna skupiona w obszarze oddziaływania Przedsięwzięcia. Realizacja celu bezpośredniego przełoży się na poprawę jakości powietrza oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości środowiska i stanu atmosfery.
Cele szczegółowe Projektu, charakteryzujące się długofalowymi konsekwencjami, wykraczającymi poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów końcowych i otoczenia, podzielić można na trzy wyszczególnione poniżej kategorie:
Środowiskowo - przyrodnicze:
- poprawa jakości powietrza,
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska,
- ochrona zasobów powietrza,
- poprawa stanu środowiska naturalnego,
- zachowanie walorów przyrodniczych,
- zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska i ochrona przyrody,
- poprawa środowiska naturalnego
Społeczne:
- podwyższenie standardu życia mieszkańców w regionie – wzrost konkurencyjności
regionu,
- poprawa jakości życia mieszkańców,
- wzrost świadomości mieszkańców regionu w zakresie ochrony środowiska naturalnego,

Ekonomiczne:
- obniżenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej w budynkach objętych Projektem.
Mając na względzie powyższe cele szczegółowe niniejszego Projektu jako
efekty bezpośrednie wskazano:
- wzrost wykorzystania OZE w produkcji energii,
- podwyższenie standardu technicznego obiektów,
- obniżenie kosztów związanych z eksploatacją i konserwacją budynków,
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych (m.in. dwutlenku węgla) bezpośrednio przez Wnioskodawcę, jak i pośrednio przez dostawców energii,
- pozyskiwanie czystej energii z odnawialnych zasobów,
- podniesienie standardu użytkowego budynków, a przez to poprawa warunków pracy,
- podwyższenie walorów estetycznych budynków,
- polepszenie postrzegania Wnioskodawcy jako podmiotu dbającego o środowisko i ograniczającego zużycie energii zgodnie z zobowiązaniem sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym gospodarowaniu energią,
- podniesienie komfortu, bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dzięki realizacji Projektu zostaną osiągnięte następujące długoterminowe korzyści:
-ograniczenie zapotrzebowania na energię i ciepło,
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim,
- stałe oszczędności związane z ograniczonym zapotrzebowaniem na energię i ciepło,
- poprawa wizerunku JST jako podmiotu dbającego o środowisko oraz racjonalnie dysponującego
środkami publicznymi (obniżenie kosztów związanych z zaopatrzeniem w energię i ciepło),
- wzrost atrakcyjności bezpośredniego obszaru oddziaływania Projektu,
- wzrost atrakcyjności i konkurencyjności województwa mazowieckiego,
- wzmocnienie potencjału Gminy Baranowo,
- redukcja kosztów ogrzewania pozwoli na obniżenie kosztów bieżącego funkcjonowania,
- podniesienie świadomości pracowników sektora publicznego w zakresie oszczędności gospodarowania energią,
- zmniejszenie nadmiernego zużycia energii w budownictwie,
- wzmocnienie spójności społecznej, co pozwoli na ograniczenie ryzyka wystąpienia zjawiska
definiowanego jako „ubóstwo energetyczne”,
- poprawa bilansu energetycznego,
- zwiększenie lokalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych,
- wzrost efektywności wykorzystania energii pierwotnej,
- poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym,
- poprawa wizerunku Gminy Baranowo/ powiatu ostrołęckiego / województwa mazowieckiego,
- podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności Gminy Baranowo/ powiatu ostrołęckiego/województwa mazowieckiego.
Ponadto na podkreślenie zasługuje fakt, iż w związku z realizacją Projektu, w dłuższej perspektywie czasowej, nastąpi efekt synergiczny na inne sfery społeczno- gospodarcze, poprzez:
- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu dzięki zwiększeniu wykorzystania OZE w produkcji energii,
- zwiększenia świadomości mieszkańców Mazowsza o konieczności oszczędzania energii i ochrony środowiska naturalnego,
- zmniejszenia zachorowań mieszkańców Mazowsza na choroby układu oddechowego i krążenia związane z zanieczyszczeniem powietrza,
- podjęcia działań mających na celu oszczędność energii i ochronę środowiska przez JST, z uwzględnieniem podmiotów funkcjonujących w sferze publicznej.