Projekt pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Baranowo” współfinansowany z Europejskiego Fundusze Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

Zgodnie z umową o dofinansowanie nr RPMA.04.02.00-14-5320/16-00 z dnia 11.06.2018r.
Całkowita wartość projektu: 1.050.143,81 PLN
Środki EFRR: 817.086,76 PLN

Początek strony