Agroturystyka w gminie

        Zważywszy na fakt, iż połowę powierzchni gminy zajmuje obszar Natura 2000, należy przypuszczać, że funkcje turystyczne gminy będę się rozwijać szybciej niż inne i szybciej niż dotychczas. Turystycznie interesujące są na tym obszarze głównie rzeki Omulew i Płodownica oraz położone nad ich brzegami łąki i tereny leśne. Dlatego w planie zagospodarowania przestrzennego gminy wpisano do realizacji około 50 km ście­żek rowerowych, wspomniany zbiornik retencyjno-rekreacyjny, kilka użytków ekologicz­nych w miejscach obecnych bagien, a także obszar chronionego krajobrazu w dolinie Omulwi. Przeznaczono też pod zalesienie około 1000 ha gruntów ornych słabej jakości, położonych w enklawach leśnych. Baranowo ma idealne warunki dla rozwoju turystyki kajakowej. Szybkość prądu wody i głębokość Omulwi pozwala na bezpieczne uprawianie tej formy czynnego wypoczynku. Świat widziany z wody jest odmiennym od krajobrazu oglądanego ze szlaków pieszych zwłaszcza, gdy można dotrzeć w miejsca, gdzie dostęp drogą lądową jest ograniczony. Wychodząc z założenia, że rozwój agroturystyki jest szansa na ekonomiczny awans mieszkańców, w wieloletnim planie inwestycyjnym gminy uwzględ­niono budowę dwóch stanic wodnych (przystani kajakowych) na rzece Omulew, w miej­scowościach Brodowe Łąki i Czarnotrzew. Inwestycja ta jednak w chwili obecnej nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Nie można się bowiem spodziewać wystarczającego popytu na świadczone przez nie usługi. Najpierw zapotrzebowanie takie trzeba wzbudzić. Służą temu dwa przedsięwzięcia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. A. Kopcia w Zawa­dach. Pierwszym z nich jest baza kajakowa, która posiada 18 kajaków wraz z wyposaże­niem oraz przyczepkę do ich przewozu. Drugim-wybudowany wspólnie z OSP w Brodowych Łąkach pomost na rzece i mini przystań z zadaszeniem, stołami i ławkami. Będzie tu można rozpoczynać i kończyć spływy kajakowe, będzie również możliwość odpoczynku lub zatrzymania się na dłużej przy ognisku. Wszystkim turystom chcącym zatrzymać się na dłużej zapewniamy pole biwakowe na wyspie między rzekami położonej obok przystani 1 ab noclegi w Zespole Szkół w Zawadach oddalonym o około 800 m od przystani. Aby skutecz­nie wesprzeć te i podobne działania, władze samorządowe angażują się w:

-  zwiększenie nakładów na promocję i działalność informacyjną,
-   zwiększanie oferty kulturalnej przez organizację imprez kulturalnych, festynów, konkursów,
-   lepsze oznakowanie tras, szlaków, obiektów kulturalnych, turystycznych,

podnoszenie estetyki dróg, chodników, parkingów, przystanków PKS,
-  wydawanie lokalnej gazetki z myślą o turystach odwiedzających gminę,
-  udostępnienie lokali i pomieszczeń na kursy i szkolenia rolników.

Mieszkańcy i władze gminy rozumiej ą, jak duży wpływ na rozwój turystyki i agrotury­styki mają: transport, służba zdrowia, bezpieczeństwo, kultura i inne elementy infrastruktur, niezbędne do zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkańców i gości. Z myślą o atrakcyjności turystycznej gminy przebudowano centrum miejscowości Baranowo, a obecnie trwają prace w miejscowościach Brodowe Łąki i Zawady. W planach na najbliższą przyszłość jest poprawa estetyki terenu przy zabytkowym, neogotyckim kościele parafialnym w Baranowie wzniesionym w 1909 r., a następnie w centrach wsi Ziomek i Dłutówka.

Kolektory słoneczne

Agroturystyka nie rozwiąże wszystkich problemów i nie zaspokoi wszystkich po­trzeb i aspiracji mieszkańców gminy, dlatego cały czas poszukuje się efektywnych, choć nie zawsze efektownych rozwiązań poprawiających ekonomiczną stronę produkcji rolni­czej. Nowoczesna produkcja mleka zwłaszcza w gospodarstwach większych, wymaga dużej ilości ciepłej wody do utrzymania właściwej higieny i czystości urządzeń udojo­wych. Rolników nie stać jeszcze na odzyskiwanie ciepła podczas chłodzenia mleka. W wielu gospodarstwach sprawdziły się natomiast kolektory słoneczne. Korzysta z nich ponad 20 gospodarstw rolnych, a ich liczba stale się zwiększa.

W dzień słoneczny woda w kolektorach nagrzewa się nawet do 80°C i z powodze­niem nadaje się do wykorzystania w oborze i do kąpieli w specjalnie przygotowanych łazienkach przy oborze. W dni pochmurne musi być dogrzewana elektrycznie, ale także daje to istotne oszczędności energii. Produkowane w sposób profesjonalny kolektory sło­neczne są stosunkowo drogie. Można je jednak z powodzeniem zastąpić urządzeniami wykonanymi sposobem rzemieślniczym. Tego typu urządzenia powstają w gminie Bara­nowo. Jako surowiec wykorzystuje się grzejniki panelowe, zbiorniki hydroforowe i bojle­ry oraz rurki miedziane. Aby obniżyć koszty eksploatacji montuje się je w sposób zapew­niający grawitacyjny obieg wody - bez pompek i sterowników. Dla pokrycia minimalne­go zapotrzebowania na ciepłą wodę kolektor musi mieć około 2,5 m2 powierzchni.

Szczególnie opłacalne okazało się wykonanie kolektorów ze zbiorników hydrofo­rowych w gospodarstwach, gdzie doprowadzano wodę z sieci i likwidowano własne uję­cia. Opłacalny jest również zakup nowego zbiornika hydroforowego, w tym przypadku dla uniknięcia przeróbek lepszym rozwiązaniem jest wykonanie odpowiedniego zbiornika.

Kolektory w okresie letnim wykorzystuje się wyłącznie do podgrzewania wody. W okresie wiosennym i jesiennym mogą służyć do dogrzewania pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W ciągu krótkiego marcowego dnia nie można uzyskać dość ciepła, żeby podgrzać 120 litrów wody. Uzyska się jednak dość ciepła, by podnieść temperaturę w pomieszczeniu, zwłaszcza, gdy w obiegu pomiędzy kolektorem i grzejni­kiem znaj duje się 10 do 15 litrów płynu niezamarzającego.

Kolektory słoneczne przy odrobinie starań mogą stanowić ciekawy element „małej architektury" i w pewnym stopniu być ozdobą otoczenia domu. Mają jeszcze inny wpływ na jakość życia mieszkańców wsi. Latem konwencjonalne ogrzewanie wody często jest uzyskiwane przez spalanie odpadów z gospodarstw domowych, czemu towarzyszą nie zawsze przyjemne zapachy.