Liczną grupę stanowią ptaki. Do stale gnieżdżących się należą coraz rzadziej spo­tykane czajki. Niegdyś bardzo liczne, uchodziły za symbol podmokłych łąk. Występują tu także umieszczone w „Czerwonej księdze zwierząt" rycyki, które rokrocznie wyprowadzają młode. Mniej regularnie rozmnażają się żurawie, których liczbę szacuje się na 5 par. Sporadycznie spotkać można brodźca śniadego i brodźca krwawodziobego. Dość pospo­licie występuje na podmokłych i zalanych łąkach kszyk. Liczna jest populacja bociana białego i niektórych gatunków kaczek w szczególności krzyżówki i cyranki. Od marca do początku czerwca, na rozlewiskach Płodownicy i Omulwi, spotkać można prawie wszystkie gatunki ptaków wodno-błotnych występujących na terenie Polski. Obserwuje się łabę­dzia niemego, niemal wszystkie gatunki dzikich gęsi. Odpoczynku szukają tu również tak rzadkie gatunki, jak: gągoły, nurogęsi, rybitwy czamoskrzydłe, bociany czarne. Doskonale warunki żerowe oraz wysokie brzegi rzeki Omulew w okolicy wsi Oborczyska stwarzają idealne warunki dla zimorodka, który wyprowadza lęgi na tym terenie. Zaobserwować można również tańce godowe batalionów, które ćwiczą w drodze na tokowiska. Poza tym oglądać można dość liczne świstuny, czernice, płaskonosy, rożeńce, łyski, mewy. rybitwy zwyczajne, czaple siwe, kuliczki piskliwe i inne pospolite gatunki. Ptaki lądowe reprezentowane są prawie przez wszystkie gatunki krajowe. Dotyczy to krukowatych, wróblowatych i pokrzewek. Z dzięciołów występuje: dzięcioł czarny, zielony, pstry duży. dzięciołek i krętogłów. Niekiedy spotkać można dudka, częściej kraskę i wilgę. Na śró­dleśnych łąkach często pojawia się dzierzba gąsiorek. Trzecia część populacji krajowej tego ptaka zamieszkuje okolice Baranowa. Występuje tu również drugi gatunek dzierzby - srokosz. Kurczy się populacja jaskółek brzegówek i oknówek. Przyczyną jest niszcze­nie gniazd nad oknami oraz niepokojenie w okresie lęgowym jaskółek brzegówek przez osoby korzystające z kąpieli rzecznych. Ptaki drapieżne reprezentowane są przez liczną populację myszołowa, jastrzębia, krogulca oraz trochę rzadziej spotykaną pustułkę i błotniaka łąkowego. Na terenie gminy istnieje jedno stanowisko błotniaka stawowego, zloka­lizowane w sąsiedztwie wsi Oborczyska. Spotykamy również 4 gatunki sów, a mianowi­cie sowę uszatą, sowę błotną, płomykówkę oraz puszczyka. Ssaki reprezentują: łoś, łasica, gronostaj i objęte ochroną gatunkową oraz znajdują­ce się w „Czerwonej księdze zwierząt" dwa gatunki nietoperza i dwa gatunki ryjówek. Bobry, których populację na terenie gminy szacuje się na 10 osobników stale zasiedlają rzeki: Omulew i Płodownicę.

Rolnictwo i środowisko przyrodnicze

      Mając świadomość przyrodniczych uwarunkowań rozwoju, społeczność lokalna największy nacisk kładzie na rozwój mleczarstwa, dba także o kondycję dwóch mleczarni obsługujących teren. Produkcja mleka może być rentowna wówczas, gdy gospodarstwa mają zapewnioną odpowiednią bazę paszową. Gleby lekkie, jakie przeważają w gminie, takiej nie zapewniają, dlatego też cała produkcja mleka skupiana jest na gruntach orga­nicznych, torfowych i trawiastych, położonych w naturalnych obniżeniach terenu i doli­nach rzek. Szczególnie cenne rolniczo są grunty położone w dolinie Płodownicy. Tu jed­nak narasta problem obniżania się z roku na rok poziomu wód gruntowych, co powoduje wyłączanie kolejnych obszarów z produkcji rolniczej. Zmniejsza to poziom socjalnego bezpieczeństwa mieszkańców i zagraża unikalnym siedliskom naturalnym. Konieczno­ścią stało się retencjonowanie wody, której zwykle wiosną jest za dużo, a latem brakuje. Obecnie setki hektarów dobrych użytków rolnych zalewane wiosną i jesienią są nieprzy­datne do intensywnej produkcji rolniczej.

     Inwestycje mające na celu przywrócenie właściwej produkcyjności użytkom rol­nym położonym w dolinie Płodownicy i trwałości ekosystemów łąkowych prowadzi WZMiUW w Ostrołęce. W pierwszym etapie poszerzane i pogłębiane jest koryto rzeki. W drugim powstaną urządzenia piętrzące. Spodziewanym efektem będzie poprawa eko­nomicznej sytuacji gospodarstw rolnych. Zwiększą się też dochody gminy z podatku rol­nego. Utrzymane zostaną zagrożone, cenne przyrodniczo siedliska. Aby retencjonowanie wody w dolinie było lepsze i oddziaływało na większy obszar, planuje się budowę w naturalnym obniżeniu terenu nieopodal miejscowości Baranowo zbiornika retencyjnego. Ma on zarazem pełnić funkcję rekreacyjną. Będzie kąpieliskiem i akwenem dla wędka­rzy. Stwarza to warunki dla rozwoju agroturystyki - dodatkowego źródła dochodów go­spodarstw rolniczych.