Prof. Stanisław Grzyb urodził się   24.XI.1919 r. we wsi Lipowy Las  gm. Baranowo  w rodzinie chłopskiej. Był jednym z  trzech osób które w gminie Baranowo w okresie przedwojennym ukończyły  wykształcenie średnie. Uzyskanie wykształcenia wymagało zamożności rodziców. Możliwe że pomocy udzielał dziadek Stanisława który był w tym czasie wójtem gminy. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Baranowie - ukończył Średnią Szkołę Rolniczą w Rudzie k. Przasnysza (1935). Po ukończeniu szkoły działał jako instruktor społeczny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej przy parafii w Baranowie. Prowadził szkolenie w zakresie przysposobienia rolniczego. W okresie okupacji pracował w zespole geodetów i meliorantów przy pomiarach sytuacyjno - wysokościowych i glebowych w dolinie Płodownicy. Po okupacji ukończył Liceum Rolnicze w Bojanowie (1947) i SGWW w Warszawie - Wydział Rolniczy.

 

W latach 1950 - 1962 pracował na SGGW - najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt. W latach 1963 -84 był pracownikiem Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach k. Warszawy.Od 1971 r. - jako kier. Zakładu Łąk i Pastwisk w tymże Instytucie. Na emeryturze od 1984 roku. Przez około 20 lat był kierownikiem zespołu szacującym szkody górnicze w rejonie kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Posiadał tytuły naukowe: mgr inż. specjalizacja - łąkarstwo (1951), dr nauk rolniczych (1961), dr hab. (1971), prof. nadzwyczajny (1980).

Działalność naukowo - dydaktyczna.

Opracował dokumentację siedlisk i zbiorowych roślin w wielu regionach Polski m.in. w Kurpiowskiej Puszczy Zielonej o łącznej powierzchni 400 tys. ha. We współpracy z innymi profesorami opracował weryfikację podziału użytków zielonych: szereg prac badawczych prowadził w rejonie kurpiowskim m.in.: kompleksowe opracowania terenu łąk tzw. Puszczy Płodownickiej, Bieli Parciackiej. Opublikował ponad 400 rozpraw naukowych, liczne skrypty, podręczniki , publikacje popularno naukowe i inżynieryjno - techniczne (łącznie ponad 200 tytułów). Przeprowadził 7 przewodów doktorskich: opracował 50 prac profesorskich, habilitacyjnych i doktorskich. Brał udział w wielu Radach Naukowych, uczestniczył w międzynarodowych kongresach łąkarskich w Moskwie i Petersburgu.
Działał społecznie w Stowarzyszeniu - SITWM NOT od ponad 50 lat w sekcji Łąkarskiej i Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego.

Był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz innymi odznakami.
W końcu lat 90 -tych dzięki jego zaangażowaniu na terenie gminy Baranowo we wsi Rupin prowadzono prace upowszechniające nowoczesne technologie zbioru i konserwacji pasz z użytków zielonych.
W 2004 roku przekazał do Gminnej Biblioteki w Baranowie wiele książek - szczególnie własnych opracowań z zakresu łąkarstwa.

Mieszkał w Zalesiu Górnym k/Warszawy - w miarę możliwości odwiedzał rodzinne strony. W rozmowach nadal przejmował się losem gospodarki na ubogich ziemiach kurpiowskich - szczególnie jego pasją było łąkarstwo.

Zmarł 8 sierpnia br.

                                                               Cześć jego pamięci