Wójt Gminy Baranowo informuje, że w 2021 r. Gmina po raz kolejny przystąpi do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032. W związku z powyższym mieszkańcy, którzy posiadają eternit falisty bądź płaski i chcą go przekazać do utylizacji powinni złożyć wniosek w terminie do 29 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie w pokoju nr 30. Ilość płyt azbestowych przeznaczonych do odbioru należy podać w sztukach lub w m2. W pierwszej kolejności uwzględnione będą wnioski tych mieszkańców, którzy posiadają już zdjęte płyty azbestowe, natomiast wnioski mieszkańców którzy zamierzają zdjąć eternit w terminie do 30 września 2021 r. będą uwzględniane w drugiej kolejności. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględnione. Decyduje kolejność składania wniosków.
W 2020 r. odbiór i utylizacja płyt azbestowych w całości został sfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.