Tereny  inwestycyjne  mają  bezpośredni dostęp do  dróg gminnych oraz drogi powiatowej, która łączy się w  kierunku  wschodnim  z drogą krajową nr 53, a  w kierunku  południowym z drogą  wojewódzką nr 544.
Tereny inwestycyjne (strefa gospodarcza) o powierzchni 21,7089 ha,  zlokalizowana jest  na obrzeżach miejscowości gminnej Baranowo. Składa się z 32 działek, położonych w obrębie geodezyjnym Baranowo i Orzoł, stanowiących własność gminy Baranowo. Część  terenów inwestycyjnych  położona jest w obszarze Natura 2000.
Tereny te można podzielić na pięć odrębnych części (obszarów) jak przedstawia załączona mapka.  
I. Obszar o  powierzchni 2,05 ha, składający się z działek o nr ew. 96, 97, 98, 99, 100.
II. Obszar  o powierzchni 8,9409 ha, składający się z działek o nr ew. 369/1, 370/1, 371/1, 372/1, 152, 153, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111/2, 112/1, 158/2, 154/2, 113/2, 55/3.
III. Obszar  o powierzchni 3,05 ha, składający się z działek o nr ew. 526/2, 527/2, 528/2, 529/2.
IV. Obszar  o powierzchni 4,38 ha, składający się z działek o nr ew. 585, 583/5.
V.   Obszar  o powierzchni 3,2880 ha, składający się z działek o nr ew. 766/1, 988, 767/2.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Baranowo, przedmiotowe nieruchomości są głównie przeznaczone pod tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów oraz produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, tylko część piąta przeznaczona jest pod  usługi nieuciążliwe.
Powyższe tereny położone są w sąsiedztwie Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA  i byłego Zakładu Mleczarskiego Hochland Polska Sp. z o. o. (obecnie własność SM MLEKOVITA).
Każda z wyżej wymienionych odrębnych części ma bezpośredni styk z drogą publiczną oraz bardzo  bliski dostęp do wodociągu, światłowodu, kanalizacji sanitarnej czy sieci gazowej, (stacja redukcji wysokiego ciśnienia gazu obok działek z części III). W bezpośrednim sąsiedztwie przebiega też linia elektroenergetyczna 15 kV z możliwością podłączenia max   3 MW. W przypadku ogromnych potrzeb w zakresie zaopatrzenia w wodę czy  dużych ilości ścieków przemysłowych   istnieje możliwość  budowy własnego  ujęcia wody  oraz  własnej oczyszczalni ścieków.  
Jest także możliwość przekazania terenu inwestorom na dogodnych warunkach.